• Zestawy
 • Darmowa próbka

Regulamin

  W skrócie

  • Zakupione slajdy (tj. diagramy oraz wszystkie elementy – szablon, ikonki) możesz dowolnie używać do celów komercyjnych, przez jedną osobę. Nie możesz ich sprzedawać.
  • Możesz reklamować albo żądać zwrotu, a my zwrócimy Ci pieniądze. Możemy Cię prosić o deklarację zagwarantowania skasowania pliku.
  • Nikomu nie przekazujemy twoich danych osobowych i nie będziemy Cię spamować
  • Odpowiadamy za to co my robimy (tj. wizualizacje), jednak nie możemy ręczyć za to co jest niezależne od nas (działanie serwerów, dane źródłowe). Dajemy Ci informacje źródłowe do diagramów, abyś je mógł łatwo sam zweryfikować czy aktualizować diagram.
  Reszta to typowe rzeczy dla serwisu internetowego.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa warunki sprzedaży produktów dostępnych w serwisie www.infoDiagram.pl oraz zasady korzystania przez użytkowników (zwanych dalej jako "Użytkownicy") z produktów oraz usług (zwanych dalej jako "Usługi") świadczonych przez Administratora za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.infoDiagram.pl oraz www.infoDiagram.com (zwanym dalej dalej jako "Serwis").

  2. Administratorem Serwisu jest firma TulipDesign Izabela Zvirinska, siedziba w Pruszkowie przy ulicy Faraona 9/16, Numer NIP 534-190-55-90, adres e-mail:

  3. Przedmiotem Serwisu jest dostarczanie wizualizacji (płatnych oraz darmowych) oraz ogólna popularyzacja wizualnych prezentacji.

  4. Produktem jest wizualizacja (infoDiagram), standardowo w postaci slajdów PowerPoint, sprzedawana do komercyjnego użytku.


 2. ZAKUP PRODUKTU
  1. Produkt po uprzednim uiszczeniu opłaty podanej na stronie internetowej Produktu, zostanie przekazany Użytkownikowi w formie elektronicznej. Płatności dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza w Serwisie.

  2. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie.

  3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

  4. Administrator zobowiązuje się dodostarczenia Produktu Użytkownikowi w terminie nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia uiszczenia zapłaty, ale zwykle w ciągu kilku minut od momentu zapłaty za Produkt.

  5. Administrator w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć termin dostarczenia Produktu pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Klienta o nowym terminie realizacji.

  6. Administrator z przyczyn technicznych może anulować zlecenie. Wówczas opłata za niezrealizowaną usługę zostanie niezwłocznie zwrócona Użytkownikowi.

  7. Obsługą płatności zajmuje się firma Paypal, prowadząca serwis Paypal.com. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Paypal.


 3. PRAWA UŻYWANIA PRODUKTU ORAZ PRAWA AUTORSKIE
  1. Użytkownik zakupując Produkt, otrzymuje prawo do dowolnej jego modyfikacji, powielania oraz publikowania również do celów komercyjnych, wyłącznie przez podmiot, który zakupił Produkt. W ramach licencji standardowej, Produkt może być używany przez jedną osobę.

  2. Zabronione jest sprzedawanie Produktu osobom trzecim oraz redystrybucja poza podmiot, który zakupił Produkt, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.

  3. Wszelkie Produkty udostępniane w Serwisie (odpłatnie lub nieodpłatnie) podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  4. Nazwy produktów, zamieszczone w Serwisie, które są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.


 4. REKLAMACJE
  1. Użytkownicy Serwisu mają prawo do składania reklamacji w przypadku nienależytego wykonania Usług lub Produktów oferowanych w Serwisie lub zastrzeżeń do działania Serwisu.

  2. Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje firma Paypal oraz reklamacje dotyczące Produktu czy Serwisu rozpatruje Administrator.

  3. Reklamacje dotyczące Produktu czy Serwisu należy wysyłać na adres e-mail Administratora lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora.

  4. Reklamacja powinna zawierać : imię i nazwisko Użytkownika; podmiot, który Użytkownik reprezentuje; dokładny opis i powód reklamacji; adres zwrotny na który ma być przesłana odpowiedź dotycząca reklamacji.

  5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik jest informowany bezzwłocznie za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, jeśli wyraził taką wolę. Domyślnie wszystkie odpowiedzi informujące o sposobie rozpatrzenia reklamacji są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
  1. Ponieważ oferowanym produktem jest wizualizacja, mimo dokładania wszelkich starań weryfikacyjnych oraz jakościowych, Administrator nie odpowiada za informacje źródłowe lub treści publikowane w Serwisie czy zawarte w Produkcie. Gdzie jest to możliwe, Administrator podaje źródła informacji zawartych w Produkcie, aby Użytkownik miał możliwość samodzielniej weryfikacji danych.

  2. Korzystanie z Produktów oraz z Serwisu odbywa się na ryzyko Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika Serwisu za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, przychodów, zysków, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jego pracowników.


 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

  2. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszego regulaminu strony podają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Administratora lub klienta.


Dodatki do Regulaminu

  GWARANCJA ZWROTU

  1. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkt w postaci elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania jego zwrotu w terminie do 30 dni po dokonaniu zakupu, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionego Produktu.

  2. Zwrot Produktu odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail do Administratora, w której Użytkownik oświadczy zamiar dokonać zwrotu Produktu, podając nazwę Produktu, identyfikator transakcji, cenę oraz datę zakupu.

  3. W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu.

  4. Zwrot Użytkownikowi środków pieniężnych zostanie wykonany przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 10 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, w formie przelewu na rachunek bankowy.


  DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

  1. Dane podawane podczas składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Serwisu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) i nie będą udostępniane innym podmiotom.

  2. Klientom Serwisu przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia danych osobowych (wnioski o edycje danych osobowych należy składać na adres e-mail Administratora).

  3. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest oprogramowanie - przeglądarka stron internetowych obsługująca skrypty "JavaScript" oraz pliki "Cookies" . W przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu Użytkownika, może Serwis funkcjonować niepoprawnie.